kolaorder


Order of Presenting Kola Nuts

From One Village to Another in Obowo

EKWERENOTE OKWUNANSO  
1

 

Ehume

 

Umu-

osochie

Umu-

ariam

Ode-nkume Umu-ngwa Amanze

 

Achara

 

Alike

 

Amuzi

 

Okwu-ohia Avutu

 

Umu-nachi Umuoke

 

Umulogho

 

 

 

2

 

 

Umu-osochie

 

Ehume

 

Ehume

 

 

Umu-ariam

 

Amanze

 

 

Umu-ngwa

 

Umuariam

 

 

Amuzi

 

 

Alike

 

 

Alike

 

 

Umu-nachi

 

Avutu

 

 

Umu-logho

 

Umuoke

 

 

 

 

3

 

 

 

Umu-ariam

 

 

 

Umu-ariam

 

 

Umu-osochie

 

 

 

Ehume

 

 

 

 

Ehume

 

 

 

 

Ehume

 

 

 

 

Ehume

 

 

 

 

Okwu-ohia

 

 

 

 

Okwu-ohia

 

 

 

Amuzi

 

 

 

 

Umuoke

 

 

 

 

Umuoke

 

 

 

 

Avutu

 

 

 

 

Avutu

 

 

 

 

4

 

 

 

Ode-nkume

 

 

 

Ode-nkume

 

 

Ode-nkume

 

 

 

Umu-osochie

 

 

 

Umu-osochie

 

 

 

Umu-osochie

 

 

 

Umu-osochie

 

 

 

Avutu

 

 

 

 

Avutu

 

 

 

 

Avutu

 

 

 

 

Umu-logho

 

 

 

Umu-logho

 

 

 

Umu-nachi

 

 

 

UmuNachi

 

 

 

5

 

 

 

Umu-ngwa

 

 

 

Umu-ngwa

 

 

Umu-ngwa

 

 

 

Umu-ngwa

 

 

 

Umu-ariam

 

 

 

Umu- arim

 

 

 

Ode- nkume

 

 

 

 

Umu-nachi

 

 

 

 

Umu-nachi

 

 

 

Umu-nachi

 

 

 

Alike

 

 

 

 

Alike

 

 

 

 

Alike

 

 

 

 

Alike

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Amanze

 

 

 

 

 

Amanze

 

 

 

 

Amanze

 

 

 

 

 

Amanze

 

 

 

 

 

Ode-nkume

 

 

 

 

Ode-nkume

 

 

 

 

Umu-ngwa

 

 

 

 

 

Umu-oke

 

 

 

 

 

 

Umu-oke

 

 

 

 

 

Umu-oke

 

 

 

 

 

Amuzi

 

 

 

 

 

Amuzi

 

 

 

 

 

Amuzi

 

 

 

 

 

Amuzi

 

 

 

 

7

 

 

 

Achara

 

 

 

 

Achara

 

 

 

Achara

 

 

 

 

Achara

 

 

 

 

Achara

 

 

 

 

Achara

 

 

 

 

Amanze

 

Umu-logho

 

 

 

 

 

Umu-logho

 

 

 

 

Umu-logho

 

 

 

Okwo-ohia

 

 

 

Okwo-ohia

 

 

 

Okwu-ohia

 

 

 

Okwuohia

 

 

To          Okwu –Nanso (Alike)  After  Going  Round

 

To Ekwerenote (Ehume)  After  Going  Round                                                                                           

 

  NOTE: If the Kola nut comes outside Obowu it should be presented to Ehume and in absence of Ehume, it should be present to Alike.

 

The above order of Presentation of Kolanuts in Obowo was approved by the Traditional Rulers indicated below.

Eze N.N.Udumaga                    Eze M.E.Okoro            Eze .O.Ihejirika        Eze D.O.Onwunali            Eze E.E.S.Ineh                 Eze J.O. Ofoegbu       Eze E.NC. Nwankwo

(Ehume/Umuagu)        (Alike)               (Umuosochie)  (Ikenanzizi)       (Umuariam/Achara)   (Okenaloho)     (UmungwaAmanze)

Eze A.I. Onyesonwu

(Avutu)